Propozície /štatút


Propozície
Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb

 

DYCHOVKY v PREŠI

 

Vyhlasovatelia:   Spolok dychová hudba CAJLANÉ
  Pezinské kultúrne centrum        
  Fanklub dychová hudba Cajlané
   
Termín:    
   
Odborný garant: Združenie dychových hudieb Slovenska / ZDHS /

                                                                          
           
Štatút súťaže

1. Základná charakteristikae:

Súťažný festival malých dychových hudieb je vrcholným podujatím v žánri dychovej hudby v Malokarpatskom regióne, ktorého centrom je mesto Pezinok a v celom Bratislavskom kraji. Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb. Slúži k podpore umeleckého rastu malých dychových orchestrov , ale aj k vzájomnému spoznávaniu sa a rozvíjaniu priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ako aj k výmene skúsenosti v tomto žánri s okolitými krajinami. Taktiež napĺňa hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie. Pomáha viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry, podporuje a šíri nové piesne nášho regiónu.

2. Účasť v súťaži:

Súťaže sa môžu zúčastniť malé dychové orchestre zo Slovenska i zahraničia do 20 členov / dirigent a speváci sa nepočítajú / bez obmedzenia veku a predošlej účasti v tejto súťaži. Povinnosťou je zaradiť do programu jednu pieseň s námetom: „ víno – vinohrad – oberačky “ a jednu skladbu zo svojho regiónu, odkiaľ súťažiaca dychová hudba pochádza.

Ďalšou podmienkou je rešpektovať štatút tejto súťaže. Súťaže sa zúčastnia dychové hudby, ktoré budú komisiou vybrané do súťaže.

3. Súťažné podmienky:

Dĺžka programu súťažného vystúpenia každej dychovej hudby je 20 min. čistého času.

Súťažný program by mal mať charakter predstavenia sa tak ako jednotlivé hudby prichádzajú do styku so svojimi poslucháčmi, odporúčajú sa skladby so spevom a súťažiaca DH môže mať vlastného moderátora. Každá dychová hudba môže do svojho programu zaradiť jednu skladbu na rozohranie / do 3 min. /, ktorá sa nezapočíta do limitu 20 minút a nebude porotou hodnotená.

Nepatrné prekročenie limitu – 1 min. sa bude tolerovať. Každá vybraná DH zašle do 6 týždňov pred konaním súťaže na adresu vyhlasovateľa – organizátora presný program súťaže, charakteristiku DH pre bulletin súťaže. Program a poradie súťaže je možné zmeniť iba po dohode s hlavným organizátorom festivalu a predsedom odbornej poroty iba vo výnimočných prípadoch.

4. Hodnotenie súťaže:

Súťažné programy DH budú hodnotené podľa kritérií bodovým hodnotením v pásmach:
zlaté s vyznamenaním CUM LAUDE – nad 90 bodov
zlaté – nad 80 bodov
strieborné  70 bodov
bronzové – 60 bodov.
Absolútnym víťazom súťaže sa stane dychová hudba, ktorá dosiahla najvyšší počet udelených bodov.
 

5. Odborná porota:

Medzinárodnú odbornú porotu súťaže menuje vyhlasovateľ – organizátor na základe odbornosti, objektívnosti a korektnosti každého člena poroty na odporúčania ZDHS.
Medzinárodná odborná porota v súlade s kritériami CISM navrhne vyhlasovateľovi dychové orchestre a sólistov na udelenie vyhlásených súťažných cien.

6.  V súťaži budú udelené tieto ceny:

1.   Hlavná cena súťaže – 1. miesto
2.   Cena predsedu medzinárodnej poroty
3.   Cena predsedu festivalu
4.   Cena diváka – najlepšia kapela divácka súťaž
5.   Cena riaditeľa SOZA za najlepšie prevedenie skladby slovenského autora
6.   Cena primátora mesta Pezinok

7.   Cena predsedu BSK
8.   Cena za najobľúbenejšiu skladbu – divácka súťaž
9.   Cena za inštrumentálny výkon
10. Cena za ženský spev
11. Cena za mužský spev
12. Diplom za účasť
13. Ďalšie ceny podľa rozhodnutia vyhlasovateľov a medzinárodnej odbornej poroty súťaže


7. Hodnotenie dychových orchestrov – REGLEMENT   CISM

7.1. Poradie umiestnenia vyplýva z dosiahnutých bodov.
       Pri rovnosti bodov rozhoduje medzinárodná odborná porota.
       Medzinárodná odborná porota sa zíde bezprostredne pred a po súťaži na poradu.
       Proti rozhodnutiam medzinárodnej poroty niet opravného prostriedku.

7.2. Medzinárodná porota posudzuje prednes podľa nasledujúcich kritérií :

        a/   ladenie a intonácia
        b/   zvuková a hlasová kvalita
        c/   frázovanie a artikulácia
        d/   technické prevedenie
        e/   rytmické prevedenie a súhra
        f/    dynamika a hlasová vyrovnanosť
        g/   štýlové vnímanie a interpretácia
        h/   tempo
        i/    výber skladby v pomere k schopnostiam orchestra
        j/    celkový umelecký dojem

7.3. Členovia medzinárodnej poroty udeľujú za každé kritérium maximálne 10 bodov.

         - 10 bodov = s vyznamenaním
         -   9 bodov = veľmi dobrý
         -   8 bodov = dobrý
         -   7 bodov = uspokojivý
         -   6 bodov = neuspokojivý
       
      Orchester môže získať maximálne 100 bodov. Dosiahnuté body budú od jednotlivých členov
      Medzinárodnej odbornej  poroty prenesené na celkovú správu,
      ktorú pripraví a zverejní predseda poroty.
      Najvyššie a najnižšie body sa škrtajú. Dosiahnutým bodom sa priraďujú nasledovné predikáty:

      100 – 90,1  =  s vyznamenaním – zlaté pásmo CUM LAUDE
      do 90   =   veľmi dobrý – zlaté pásmo 
      do 80   =   dobrý – strieborné pásmo
      do 70   =   uspokojivý – bronzové pásmo
      do 60   =   za účasť – za účasť
      pozn.:    desatinné miesta sa nezaokrúhľujú.

7.4. Absolútny víťaz súťaže bude pozvaný v tomto roku na Vinobranie do Pezinka.

8. Ekonomické podmienky:

Ekonomické zabezpečenie účasti na súťaži sa rieši u domácich dychových hudieb tak, že dopravu do 80 km si vybraná DH hradí sama. Doprava DH vo vzdialenosti nad 80 km sa bude riešiť vopred písomnou dohodou s organizátorom súťaže s tým, že časť nákladov hradí organizátor a časť daná dychová hudba. Organizátor hradí stravovanie – občerstvenie. Pre zahraničné dychové hudby budú riešené podrobnosti v zmluve o účasti. Účasť pre prihlásené a nominované DH je záväzná a nemožno ju zrušiť. V prípade, že by sa tak stalo, má vyhlasovateľ a organizátor právo požadovať od danej DH finančnú úhradu nákladov vynaložených na výdavky zavinené jeho neúčasťou.

Ak si jednotlivá DH so sebou privezie svojich priateľov, priaznivcov, musia vopred nahlásiť ich počet, aby organizátor pre nich mohol zabezpečiť vstupenky na festival, ktoré si zakúpia a ktoré sú potrebné pri výdaji hlasovacích lístkov pre divácke hlasovanie. Dávame na zváženie dychovým hudbám, že by sa mohli priatelia, priaznivci finančne podieľať i na ich doprave na festival.

9. Zvláštne ustanovenia:

K organizovaniu a priebehu celej súťaže sa vydávajú:

a/ Štatút súťaže
b/ Zápisnica o rozhodnutí výberovej komisie o účasti DH
c/ Dohoda – zmluva o účasti vybraných DH
d/ Všeobecné pokyny
e/ Propagačné materiály, plagáty, pozvánky a bulletiny
f/ CD s foto
g/ DVD


10. Iné záväzné pokyny:

Počas celého priebehu podujatia sú všetky zúčastnené dychové hudby k dispozícii usporiadateľom a môžu byť požiadané o propagačné sprievodné vystúpenia v mieste konania a v blízkom okolí ako i účinkovanie na večernom koncerte podľa programu, ktorý je neoddeliteľnou časťou tohto súťažného festivalu.

V prípade natáčania vystúpenia orchestrov v rámci festivalu pre rozhlas a televíziu je organizátor viazaný súhlasom výkonných umelcov s natáčaním bez nároku na honorár iba pre nekomerčné použitie. Všetci súťažiaci dávajú prihlásením sa do súťaže súhlas na využitie svojho vystúpenia na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely pre vyhlasovateľa (vrátane zverejnenia kultúrnej produkcie súťažiacich na webovej stránke mesta Pezinok a organizátora) Bezpečnosť a ochranu zdravia vo všeobecnosti zabezpečuje organizátor súťaže.

Všetku korešpondenciu týkajúcu sa súťažného festivalu posielajte na nižšie uvedenú adresu, ktorú vedie predseda spolku DH Cajlané, hlavný organizátor.


František Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok, t.č. +421(0) 905 342 261, email: ferofederfff@gmail.com