Projekt

Projekt

Tradičný, vysoko uznávaný a populárny Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb s originálnym názvom ,,Dychovky v Preši“ je organizovaný od roku 2000 každý rok v Pezinku. 

„Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR a oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty“

Zámer

Súťažný festival malých dychových hudieb je vrcholným podujatím v žánri dychovej hudby v Malokarpatskom regióne, ktorého centrom je mesto Pezinok  a je najväčší na Slovensku. Hlavným cieľom je prezentovať a rozvíjať národnú hudobnú tradíciu a medzinárodnú spoluprácu, prehlbovať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby, výkonných umelcov. Taktiež napĺňať hrdosť na našu ľudovú kultúru a hudobné umenie, pomáhať viesť mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej hudobnej kultúry, podporovať a šíriť nové piesne nášho regiónu, v neposlednom rade prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb. Neoddeliteľnou súčasťou je vzájomné spoznávanie sa a rozvíjanie priateľských stykov v profesnej obci priaznivcov dychovej hudby na Slovensku, ale aj výmena skúseností v tomto žánri s okolitými krajinami v Európe.

Termín  


Miesto 

Dolný kostol Premenenia Pána
Krušičova kúria,
Centrum mesta Pezinok
Zámocký park
Dom kultúry

 

Odborný gestor 

Združenie dychových hudieb Slovenska / ZDHS/

 

Hlavný sponzor

Mesto Pezinok

 

Donor a predseda festivalu  

František Féder - predseda spolku dychová hudba Cajlané,
tajomník Bratislavského kraja ZDHS

 

Hlavní organizátori:   

Spolok dychová hudba Cajlané

 

Spoluorganizátori:    

Pezinské kultúrne centrum,
Fanklub dychovej hudby Cajlané

 

Prípravný výbor

Ing. Ingrid Noskovičová - riaditeľ/ká Pezinského kultúrneho centra
Mgr. Regina Guštafíková - členka Fanklubu dychovej hudby Cajlané
Martin Kovačovský - člen Fanklubu dychovej hudby Cajlané

Kontakt

František Féder

Spolok dychová hudba Cajlané

Farská 7, 902 01 Pezinok

Slovakia
________________________

tel. +421 (0) 905 342 261  

www.dh-cajlane.sk, dychovkyvpresi.dh-cajlane.sk  

email: ferofederfff@gmail.com, info@dh-cajlane.sk      

banka: VÚB

číslo účtu: SK13 0200 0000 0029 7294 4953   

BIC: SUBASKBX

IČO: 31871160 

DIČ: 2020662864